FANDOM


SEITHRUAHOA THUMGIN THSESSRI VAMTRAN
SRAMCIAMQUANHOA SRE
Sīnwên
Zuíjín Sīnwên
  • "Fǔshān sīnguī: Kāihuí shìyóng Pùtōnghuá jiāfēn"
Fǔshān-shí zhāokāi yînziě Guàngdōng-sèn 2 luí chênshí yùyân wênzí gōngzǒ pîngù dóngyuânhuí, guīdín kāihuí shìyóng Pùtōnghuá keòyì jiāfēn, cáipù bǔzhùnxù chǔxián fântîzí; dàng-zhén jīguān kāihuí yóng Pùtōnghuá keòyì jiāfēn; làosī bànshū bǔlên shìyóng fântìzí. Siângcîn: [1]
  • "ISIS líyóng "Mèilân jí" yóupián sháonǜ jiārǔ "Sín Shénzhán"
7 yuě 14 rǐ dián, jú Yīnguě <Táiyâng Báo> 7 yuě 12rǐ báodáo, "Iraq-Levant Yīsīlân guě" (ISIS)di shénzhán fénzî shìchǔ "Mèilân Jí" yìnyóu syīfāng nǜzì jiārǔ "Shénzhán", tāmēn zhâo kòngbú fènzì yóupián dáo zhánqū zú "Shénzhán Sīnniâng", shénzhí shí sínlû. [2]
Tâicî
Death Note
  • 只有我才得行唦!是,殺人是犯罪我曉得。問題是你要救世界只有恁個做得嘛!這種正義行為,大家遲早都是要同意的。
Zhìyòu ngò câi děxîn shāi! Shí, shǎrên shí fánzuí ngò xiàodě. Wéntî shí nìyáo jiú shíjiái zhìyòu léngeó zú děmà! Zhézhòng zhénní xînwêi, dájiā chîzào dōushí yáo tôngyí di.
  • 作為KIRA,我肯定要出手唦!這個是替天行道得嘛!
Zǒwêi Kì-lâ, ngò kèndín yáo chǔshòu shāi! Zhégeó shí títiān-xîndáo děmà!
  • 我是神揀選來改革你們這個腐敗世界的。不這麼子,咋個創造真正和平又理想的世界呢!
Ngòshí shên jiànsüàn-lâi gàigě nìmen zhégeó fùbái shíjiái di. Bǔ zhémōzì, zâgeó chuángcáo zhēnzhén hôpîn yóu lìsiàngdi shíjiái lān!
  • 用啥子創造?那本筆記唦!
Yóng sházì chuángcáo? Lábèn bǐjí shāi!
  • 其他人得行啊?做得倒我這個知識水平啊?你們以為二天還有哪個得行哾咹?
Qîtārên děxîn à? Zú-dědào ngò zhégeó zhīshǐ-shuìpîn à? Nìmen yìwêi értiān hâiyòu làgeó děxîn so, án?
Lèn siáohuá
Yìxiá lènsiáohuá yôu Kuânggāo chuángzǒ.

Qî 1

(Yìxiá luíyông wêi Chên-Yûpián kòuyīn)
Ngò mā màilo gó xīguā, hàn ngò lâi tî, ngò yîjiô jiú bà xīguā tî-fēilo.

Qî 2

Zínlâi.
Zóxiá.
Cìn fǎ 1-geó Rǔshēn.
"Ngò rǐ..."
Hào, nì tōnggóliào.

Lǔyá: Zínlâi.
Lǔyá: Zóxiá.
Lǔyá: Cìn fǎ 1-geó fǔfùyīn.
"Psss..."
Lǔyá: Hào, nì tōnggóliào.

您使用了广告屏蔽软件!


Wikia通过广告运营为用户提供免费的服务。我们对用户通过嵌入广告屏蔽软件访问网站进行了使用调整。

如果您使用了广告屏蔽软件,将无法使用我们的服务。请您移除广告屏蔽软件,以确保页面正常加载。